Ancient Egypt Wiki
Advertisement
Nome of Egypt
Nehet-Pehut
"Lower Sycamore"
UEN21
Region Upper Egypt
Capital Crocodilopolis
Other sites Ptolemais Hermiou, Haueris, Tebtunis,
Talithis, Kerkethoueris, Magdola,
Kerkeosiris, Narmouthis, Philagris,
Pisais, Polydeukeia, Theadelpheia,
Euhemereia, Philoteris, Dionysias,
Piamouei, Psenhyris, Philadelpheia,
Bakchias, Karanis, Neiloupolis,
Soknopaiou Nesos, Merwer, Seila,
el-Lahun
Main deities Sobek

Nehet-Pehut (ancient Egypt nḥ.t-pḥt, "Lower Sycamore") was the twenty-first nome of Upper Egypt. The nome's capital city was Crocodilopolis. The nome comprises the entire Faiyum Oasis.

This page is a stub This article relating to Ancient Egyptian History is a stub. You can help the Ancient Egypt Wiki by expanding it.
Advertisement